Условия за ползване на галерията за пазаруване Diomi.bg

1. Уводни разпоредби

 • 1.1. Тези условия (наричани по-долу "условия за бизнес") уреждат в съответствие с разпоредбите на § 1751 ал. 1 от Закон No. 89/2012 Coll., Граждански кодекс, изменен (наричан по-долу „Граждански кодекс“) взаимни права и задължения между дружеството 13 bytes, s.r.o., със седалище на адрес: Čatár Nebiljak 499/2, 089 01 Svidník, идентификационен номер на фирмата: 47 622 717, вписана в търговския регистър на Прешовския районен съд, секция: Sro, ф.д. 30008/P (наричан по-долу „Доставчик“) и трети лица (наричани по-долу „Потребител“), произтичащи от договори за услуги (наричани по-долу „Споразумение за услуга“), сключени чрез уебсайта на Доставчика, разположен на адрес https://www.diomi.bg (наричан по-долу "Уебсайтът").
 • 1.2. Формулировката на условията за ползване може да бъде променяна или допълвана от доставчика на текуща основа. Промените влизат в сила, когато бъдат публикувани на уебсайта.
 • 1.3. Diomi® не е онлайн магазин и не носи отговорност за несъответствия в случай на различно съдържание спрямо данните, предоставени от партньори. Информацията, публикувана на уебсайта, е само за информация. Преди всяка покупка ви препоръчваме да проверявате информацията на уебсайта на онлайн магазина, включително бизнес условията, зададени от трети страни, при които Diomi® не носи отговорност.

2. Сключване на договор за предоставяне на услуги

2.1. Условия за ползване

 • 2.1.1 Услугата не е задължително да се предоставя от Доставчика, ако предоставянето й е възпрепятствано от пречки от страна на потребителя или от страна на други лица. По този начин доставчикът не е длъжен да предоставя услугата, по-специално в случай на прекъсване на електрозахранването, прекъсване на мрежата за данни, други повреди, причинени от трети страни или форсмажорни обстоятелства.
 • 2.1.2. Предоставянето на услугата може да бъде прекъснато, временно ограничено, прекъснато или с намалено качество.

2.2. Използване на услугата

 • 2.2.1. Достъпът до услугата е само за потребители. Потребителят няма право да разрешава използването на услугата на трети лица без предварителното писмено съгласие на доставчика.
 • 2.2.2. Потребителят признава, че доставчикът не носи в съответствие с разпоредбите на § 5 от Закон № 480/2004 Coll., Относно някои услуги на информационното общество и за изменението на определени закони (Закон за някои услуги на информационното общество), както е изменен, отговорност за съдържанието на информацията, съхранявана от потребителите. Освен това потребителят потвърждава, че доставчикът не носи отговорност за незаконните действия на потребителя.
 • 2.2.3. Потребителят не може да участва в каквато и да е дейност, насочена към предотвратяване или ограничаване на работата на сървъра на доставчика, на който се оперира услугата, нито да извършва други атаки върху този сървър, нито може да подпомага трета страна в такава дейност. Потребителят не може да използва потребителския акаунт и услугата по начин, който би ограничил необосновано другите клиенти на доставчика при използването на услугата или по друг начин неоправдано ограничава доставчика. По-специално, потребителят не може да натоварва сървъра на доставчика, на който се управлява услугата, с автоматизирани заявки.
 • 2.2.4. Потребителят не може да използва в рамките на услугата механизми, инструменти, софтуер или процедури, които имат или биха могли да имат отрицателно въздействие върху работата на оборудването на доставчика, сигурността на Интернет или други интернет потребители.

3. Допълнителни права и задължения на страните

 • 3.1. Потребителят потвърждава, че компютърните програми, които съставляват уебсайта, са защитени с авторски права. Потребителят се задължава да не извършва никаква дейност, която би могла да позволи на него или на трети страни да се намесват неупълномощено в компютърни програми или да използват компютърни програми, чиито права на собственост или потребители са доставчикът.
 • 3.2. Доставчикът не е обвързан от никакви кодекси за поведение по отношение на потребителя в съответствие с разпоредбите на § 1826 ал. 1 буква д) от Гражданския кодекс.

4. Политика за поверителност

 • 4.1. Правната причина за обработването на Вашите лични данни е фактът, че такова обработване е необходимо за изпълнение на договора между Вас и администратора или за изпълнение на мерки от страна на администратора преди сключване на такъв договор по смисъла на чл. 6 ал. 1 буква (б) Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни, отменящ Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на данните) (наричан по-долу „Регламентът“).
 • 4.2. Целта на обработването на вашите лични данни е да се изпълни договор между вас и администратора или да се предприемат действия от страна на администратора преди сключването на такъв договор.
 • 4.3. Няма автоматично индивидуално решение от страна на оператора по смисъла на чл. 22 от наредбата.
 • 4.4. Операторът ще обработва Вашите лични данни за срока на действие на правата и задълженията по съответния договор и за времето, необходимо за целите на архивирането съгласно съответните общообвързващи правни разпоредби, но не по-дълъг от срока, определен от общообвързващите правни разпоредби.
 • 4.5. Потребителят има възможност да даде безусловно съгласие за изпращане на информация и бизнес съобщения от доставчика, свързани с услугите, до адреса на потребителя. В същото време той има възможността да оттегли това съгласие по всяко време.
 • 4.6. Други получатели на вашите лични данни ще бъдат лица, формиращи група, лица, предоставящи маркетингови услуги за оператора, лица, предоставящи маркетингови платформи с оператора и лица, предоставящи технически или организационни дейности за оператора в съответствие с инструкциите на оператора (доставчици на лични данни ).
 • 4.7. Администраторът не възнамерява да прехвърля Вашите лични данни на трета държава (извън ЕС) или на международна организация,
 • 4.8. Съгласно условията, посочени в Регламента, имате право да поискате достъп до вашите лични данни от администратора, право да коригирате или изтриете личните си данни или да ограничите обработването им, право да възразите срещу обработването на вашите лични данни данни и правото да прехвърляте вашите лични данни. >
 • 4.9. Ако смятате, че обработването на личните ви данни е било нарушено или е в нарушение на регламент, имате, наред с другото, право да подадете жалба до надзорния орган.
 • 4.10. Не се изисква да предоставяте лична информация. Предоставянето на Вашите лични данни е необходимо изискване за сключването и изпълнението на договора и без предоставянето на Вашите лични данни договорът не може да бъде сключен или изпълнен от оператора.

5. Заключителни разпоредби

 • 5.1. Ако отношенията, свързани с използването на уебсайта или правните отношения, установени с договора за предоставяне на услуги, съдържат международен (чужд) елемент, тогава страните са се споразумели, че отношенията им се уреждат от словашкото законодателство.
 • 5.2. Данни за контакт с доставчика: e-mail адрес [email protected]
Последна актуализация на 28 юни 2022 г